โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 7 10 17 1
รวมชั้นอนุบาล 11 14 25 2
ป.1 11 5 16 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 9 8 17 1
ป.4 11 10 21 1
ป.5 3 8 11 1
ป.6 4 8 12 1
รวมชั้นประถมศึกษา 44 46 90 6
รวมทั้งหมด 55 60 115 8