โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

การคิด และการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของเหตุผลทางเศรษฐกิจ

การคิด

การคิด และการตัดสินใจ เป็นผลมาจากการรวมการตัดสินที่หลากหลายของรุ่นก่อน โดยมีความเกี่ยวกับแนวคิดของการคิด การเลือกคุณลักษณะของแนวคิดทั่วไปจากผู้คน การรวมแนวคิดเข้ากับองค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์

การคิดคือ การสะท้อนของจิตสำนึกทั่วไปและโดยอ้อมของธรรมชาติ รวมถึงความสม่ำเสมอของสิ่งต่างๆ โดยจิตสำนึก

ในขณะที่วิธีการคิดหมายถึง กฎและวิธีการคิดที่ผู้คนสร้างขึ้นตามกฎวัตถุประสงค์ของสิ่งต่างๆ การตัดสินใจของสาธารณชนเป็นการตัดสินใจแบบพิเศษ วิธีการคิดในการตัดสินใจของสาธารณชนก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน ลักษณะเฉพาะนี้อยู่ในลักษณะสองประการของการตัดสินใจ และการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะพื้นฐานของประชาชนในการตัดสินใจ

โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องมีกิจการสาธารณะ วิธีการของการคิดในกระบวนการตัดสินใจและมุ่งมั่น เพื่อรูปร่างสติมืออาชีพและเป็นมืออาชีพจริยธรรมของประชาชนในการตัดสินใจ การคิดอย่างมีเหตุมีผล เพราะมีสมมติฐานพื้นฐานในการคิดอย่างมีเหตุมีผลอย่างเต็มที่ว่า การกระทำของมนุษย์เป็นหรือควรจะมีเหตุผล

ซึ่งสามารถตีความได้ว่า มีเหตุผลจากมุมมองเชิงปฏิบัติ ผู้มีอำนาจตัดสินใจในที่สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะการคิดที่มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ เพราะจะไล่ตามการตัดสินใจแบบผู้ชอบความสมบูรณ์แบบ พวกเขาเชื่อว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถรวบรวมปัจจัยในการตัดสินใจทั้งหมดได้ รวมถึงระบบการตัดสินใจ มีความสามารถเพียงพอที่จะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลนี้

นอกจากนี้สามารถเลือกแผนการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดได้ การตัดสินใจในการคิดอย่างมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์นั้นมักจะมาบรรจบกัน โดยกล่าวคือ นโยบายสาธารณะสูงสุดหรือต่ำสุด สามารถได้มาจากการแสวงหาค่านิยมสุดขั้วและสูงสุดและต่ำสุดนี้ สามารถตรวจสอบและปฏิบัติได้ในสังคมจริง

ข้อดีของการคิดอย่างมีเหตุผลคือ แรงผลักดันจากความคิดประเภทนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีความกดดันและแรงจูงใจมากมาย ข้อบกพร่องของการคิดอย่างมีเหตุมีผลโดยสิ้นเชิงคือ ความพยายามที่จะค้นหาคุณค่าของกิจการสาธารณะนั้นยากมากและมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ คุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของการคิดอย่างมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ

ในการตัดสินใจของสาธารณะคือ การพิจารณาต้นทุนทางเศรษฐกิจจะถูกเพิ่มเข้าไป เพื่อนำตัวเลขมาพิจารณาโดยพิจารณาจากข้อบกพร่อง และข้อบกพร่องของการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่จะใช้วิธีการตัดสินใจเชิงปริมาณ การใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การคิด อย่างมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจคือ การปรับปรุงหรือการสรุปวิธีคิดที่มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นวิธีคิดที่มักใช้ในการตัดสินใจของสาธารณะที่เกิดขึ้นจริง วิธีคิดนี้จะเน้นความสนใจของผู้มีอำนาจตัดสินใจในประเด็นหลักของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ โดยการใช้กฎเชิงปริมาณทางเศรษฐกิจ เพื่อจำกัดการแสวงหาเหตุผลอย่างไม่จำกัด รวมถึงการจำกัดความปรารถนาดี สำหรับนโยบายที่มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ไปจนถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจคือ สามารถมั่นใจได้ว่าความเป็นไปได้ของการตัดสินใจนั้นดีขึ้นอย่างมาก สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจ รวมถึงการดำเนินการได้ และการตัดสินใจของสาธารณะที่นำโดยความคิดเชิงเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปมีความรู้สึกที่สูงกว่าของเอกลักษณ์ของนโยบาย รวมถึงการโน้มน้าวใจและนโยบาย

แต่วิธีคิดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การขาดการประชาสัมพันธ์ และอคติในการตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การคิดแบบก้าวหน้า รวมถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจสาธารณะที่ชี้นำโดยการคิดแบบก้าวหน้า เพราะมักเชื่อว่า การกำหนดนโยบายและการดำเนินการ ควรบรรลุผ่านความคืบหน้าช้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ

ซึ่งควรวัดเป้าหมายและปรับด้วยวิธีการที่ทำได้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า การเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียกว่า เป็นอุดมคติล้วนๆ เป็นเรื่องที่ดี พวกเขาสงสัยว่า มนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอนาคตอย่างมากหรือไม่ การสนับสนุนทีละขั้นตอน การคิดแบบเพิ่มหน่วย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการคิดอย่างมีเหตุมีผลโดยสิ้นเชิงอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า การตัดสินใจของสาธารณะ ภายใต้การแนะนำของการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นวิธีคิดที่พบบ่อยที่สุด สำหรับองค์กรสาธารณะส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์ และข้อจำกัดมากกว่า การตัดสินใจสาธารณะ ซึ่งนำโดยการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป

โดยทั่วไปมีความเป็นไปได้สูงและมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ เพราะมีผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่า และความเฉื่อยของนโยบายต่ำ การสร้างกลไกการระงับนโยบายในการออกแบบการตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าการคิดแบบก้าวหน้าจะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรใส่ใจกับการตัดสินใจของสาธารณชน

การคิดแบบก้าวหน้าไม่ได้หมายความว่าไม่ตัดสินใจ การคิดแบบก้าวหน้าก็มีเงื่อนไขเช่นกัน การคิดแบบก้าวหน้าไม่ได้หมายความว่า เพียงแค่สงสัยในความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ การคิดแบบตัดสินใจตามลำดับ โดยใช้การคิดในการตัดสินใจตามลำดับ เพราะจะใช้แบบเป็นหลัก เมื่อความสอดคล้องของความรู้และความคิดเห็นยังไม่เพียงพอ

ในระยะแรก ผู้มีอำนาจตัดสินใจมักจะเลือกวิธีการรักษา หรือการตัดสินใจมากขึ้นพร้อมๆ กัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปสู่ขั้นต่อไปหลังจากได้รับความเข้าใจใหม่ๆ ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมากขึ้น แล้วจึงเลือกการตัดสินใจที่เป็นไปได้มากขึ้น การคิดแบบนี้เอื้อต่อการตัดสินใจของสาธารณชนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และสภาวะของความสับสน

วิธีการคิดในการตัดสินใจประเภทนี้ สามารถช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการตัดสินใจ ที่เกิดจากการขาดข้อมูลการตัดสินใจหรือความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของมันคือ การใช้ลักษณะของการคิดตามลำดับ เพื่อนำผลลัพธ์ของการตัดสินใจเบื้องต้น ซึ่งเป็นเหตุผลในการตัดสินใจระดับสูงและอื่นๆ เพื่อที่ค่อยๆ ได้รับผลการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

การคิดแบบต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจเป็นการคิดแบบก้าวหน้าประเภทหนึ่ง แต่นำเสนอมุมมองที่แตกต่างกัน การคิดแบบก้าวหน้าคือ ในแง่ของขนาดของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการคิดแบบก้าวหน้าคือ การคิดแบบปฏิวัติหรือการคิดแบบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตามลำดับการคิดในการตัดสินใจคือ ในแง่ของการจัดขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างรุนแรงนั้น โดยส่วนใหญ่นำไปใช้กับการออกแบบใหม่ หรือประเภทของการตัดสินใจที่จะยุติและแทนที่ระบบที่มีอยู่ การคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งจะเน้นที่ความเร็ว และความรอบคอบในการตัดสินใจ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของระบบในช่วงเวลาก่อนหน้า และในขนาดที่ใหญ่ขึ้น

เมื่อมีปัญหามากมายในระบบที่ยากจะย้อนกลับมา ความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวพันกัน นอกจากนี้คุณสามารถใช้วิธีคิดนี้ในการตัดสินใจ ควรกำหนดแผนการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สามารถแก้ปัญหามากมายที่สะสมมาเป็นเวลานานในระยะเวลาอันสั้น

แต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งปัญหาไว้มากมาย หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากจะถูกใช้เพื่อแก้ปัญหา การกำหนดค่าระบบใหม่ นอกจากนี้การใช้และการปลูกฝังความคิดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนั้น ต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการ

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ >> กระดูกอ่อน วิธีการรักษาความเสียหายของกระดูกอ่อนข้อเข่า