โรงเรียนบ้านหนองขาม

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

087 079 5226

โรงเรียนบ้านหนองขาม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองขาม

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2502 แบบโรงนา เสาไม้จริง หลังคา มุงด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 20 เมตร นายจันทร์ วิถี อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำ ในการก่อสร้าง

ครูที่ทำการสอนคนแรก คือ นายซอ มหาทรัพย์ มีนักเรียนครั้งแรกทั้งหมด 40 คน

เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 3,600 บาท คณะครูพร้อมด้วยกรรมการโรงเรียนและชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ มีพระอธิการแหลม กิตติสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดรางบัว เป็นผู้อุปการะ สร้างอาคารแบบ ป.1 จ จำนวน 2 ห้องเรียน ปลูกในเนื้อที่ของโรงเรียนที่ได้จับจองไว้ทั้งหมด 25 ไร่ ตามหลักฐาน ส.ค. 1 ซึ่งปัจจุบันเป็น น.ส.3 ก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ได้ย้ายอาคารเรียนมาอยู่ที่ใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมคับแคบ โดยได้งบประมาณอาคารเรียนเป็นเงิน 45,000 บาท ให้ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน พร้อมเทพื้นคอนกรีต และตีฝาไม้ของเก่าอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 3 ห้องเรียน

ประวัติการก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน 25,000 บาท

ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณเงินผันสู่ชนบท จำนวนเงิน 60,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน (ปัจจุบันได้รื้อเพื่อสร้าง สปช. 102/26 แทนเมื่อปี พ.ศ. 2528)

ปี พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูเพิ่มอีก 1 หลัง แบบกรมสามัญ เป็นเงิน 65,000 บาท

ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง แบบ 401 จำนวน 5 ที่นั่ง

ต่อมารื้อถอน เนื่องจากอยู่ในสภาพทรุดโทรม แล้วนำวัสดุไปสร้างใหม่จำนวน 3 ที่นั่ง และห้องน้ำ 1 ห้อง

ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ที่ จำนวนเงิน 150,000 บาท

ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 450,000

ปี พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง แบบ 312 จำนวน 150,000 บาท

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 102/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 557,000 บาท พร้อมรื้ออาคารเรียน แบบ ป. 1 จ จำนวน 5 ห้องเรียน ที่มีสภาพทรุดโทรมและนำวัสดุบางส่วนไปก่อสร้างสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง

ปี พ.ศ. 2530 ได้สร้างห้องสมุด 1 หลัง แบบเขียนเอง สร้างด้วยเงินบริจาคของ ผู้ปกครองจำนวนเงิน 65,000 บาท

ปี พ.ศ. 2537 ได้สร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก แบบเขียนเอง ด้วยเงินบริจาค จาก คุณอุไรลักษณ์ มหาคุณและคณะ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน 175,600 บาท ต่อมาได้สร้างเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลัง ด้วยเงินบริจาค จากนายสำเนียง สรุปราฏร์ เป็นเงิน 20,000 บาท

ปี พ.ศ. 2543 ได้สร้างห้องส้วม จำนวน 4 ที่นั่ง ด้วยเงินบริจาคและวัสดุเดิมที่รื้อถอน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ RAN จำนวน 14 เครื่อง จากสมโมสรโรตารีเซนไดเอโอบะ และสโมสรโรตารีราชบุรี เป็นเงิน 146,200 บาท

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 102/2526 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 557,000 บาท

ปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน อาคารเด็กเล็ก 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ห้องส้วม 7 ที่นั่ง 2 ห้องน้ำ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 107 คน จำนวนครู 8 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน โดยนายมนัส เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนบ้านหนองขาม มีระบบบริหารบุคลากรและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโรงเรียนแบบวิถีพุทธ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย กีฬา ดนตรี ศิลปะ พร้อมนําเทคโนโลยีมาใช้ เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งให้เป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้สู่ชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้อาชีพ ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ โดยให้ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม เพื่อความเป็น พลเมืองดีของชาติ
4. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ เพื่อบุคลากรในโรงเรียนมี สุขภาพ การ สุขภาพจิต ที่ดีมีความสุข ปลอดภัยจากสารเสพติดและโรคภัยต่าง ๆ
5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และการศึกษาเพื่อคนพิการอย่าง ทั่วถึง และมีคุณภาพ
6. พัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. ร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงานด้านความสามัคคี ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งผลใน การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เน้นการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมจริยธรรม

สีประจำโรงเรียน : เขียว ขาว

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.